Véleménye fontos nekünk! Játék-, és Részvételi szabályzat

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., továbbiakban: "Szervező") a jelen szabályzatban részletezett "Véleménye fontos nekünk" (továbbiakban: "Nyereményjáték vagy Játék") címmel online regisztrációhoz kötött nyereményjátékot szervez. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játék- és Részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Mintablokk:

Mintablokk

  1. Ki és hogyan vehet részt a nyereményjátékban?A Játékban kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: Résztvevő). A nyereményjátékban történő részvétel feltétele:A részvételi időszakban/nyereményjáték ideje alatt (2019.11.01–2019.11.30.) bármely magyarországi nyitva tartó LIDL áruházban történő vásárlás után kapott blokk azonosító számával (mintablokkon sárgával kiemelve) történő regisztráció a honlapunkon. Link: www.lidl.hu/velemenyefontos A hivatkozott weblapon található vásárlási tapasztalatokra vonatkozó online felmérésünk kitöltése.A részvételi nyomtatványon e-mail cím megadása. A Résztvevő valamennyi, az online felmérésben szereplő kérdés megválaszolását követően a "Nyereményjáték" gombra kattintva (opcionális) töltheti ki a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges további mezőket. A nyereményjátékban való részvételhez érvényes e-mail cím megadása kötelező. Az "Elfogadom a játékszabályzatot és szeretnék részt venni a játékban" mező bepipálásával a Résztvevő igazolja, hogy teljes mértékben elfogadja jelen részvételi feltételeket.A Játékból ki vannak zárva a LIDL munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A LIDL fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékaiból azt, aki bármely LIDL által szervezett játékban csalást/hamisítást, vagy azok kísérletét követi el.  Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője / gondnoka jogosult, míg a korlátozottan cselekvőképes Játékos a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.
  2. Mi a játék időtartama, hányszor szabad benne részt vennem? A játék időtartama  2019.11.01-től 2019.11.30-ig tart. A részvétel 2019.10.31. 23.59 percig bezárólag, a "Nyereményjáték" gombra történő kattintással lehetséges. A jelentkezéskor hamis adatok megadása a nyereményjátékból való kizárást eredményezheti. A nyereményjátékra a játék időtartama alatt egy Résztvevő korlátlanul regisztrálhat. A korlátlan regisztráció feltétele, hogy a Résztvevő a jelentkezés során minden esetben új, még fel nem használt Lidl vásárlást igazoló blokk azonosító számot adjon meg, illetve maradéktalanul töltse ki az online felmérést és a részvételi mezőket (érvényes e-mail cím kötelező megadása). Egy azonosítószámmal többször regisztrálni nem lehet! Ugyanakkor azonos e-mail cím megadása korlátlanul lehetséges.
  3. Milyen adatokra van szükség a részvételhez? A nyereményjátékban való részvételhez, a jelen részvételi feltételek elfogadásán túl a Résztvevõ érvényes e-mail címének megadása szükséges. Amennyiben a Résztvevõ nem rendelkezik e-mail címmel, és részt akar venni a nyereményjátékban, adja meg a telefonszámát az erre rendelkezésre álló mezőben a megfelelő formátumban (például: 06 20 1234567). Ilyen esetben az e-mail cím mezőbe a következő beírása szükséges: nincsemailcimem@minta.hu Nyerés esetén a Szervező a megadott e-mail címen (vagy e-mail cím hiánya esetében telefonszámon) értesíti a nyertest, és további személyes adatokat kér be (teljes név, törvényes képviselõ neve, telefonszám, lakcím) a nyeremény átadása céljából.
  4. Mi történik a személyes adataimmal? A nyereményjáték során a  Résztvevő által önkéntesen megadott személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő  kizárólag  a Játék sikeres lebonyolítása céljából (sorsolás) rögzíti, tárolja és használja fel (a továbbiakban: adatkezelés), a Résztvevőek (kivéve Nyertesek) adatait a sorsolást követően 30 napon  törli. Az adatok elektronikus adatkezelése és feldolgozása során a Szervező minden esetben a vonatkozó, hatályos adatvédelmi rendelkezésekre tekintettel jár el. A Nyertesek tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező által e-mailen keresztül kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére átadott további személyes adatokat (teljes név, törvényes képviselő neve, telefonszám, lakcím) Szervező a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzítse, kezelje. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a www.lidl.hu internetes oldalon közzétételre kerüljön a Sorsolás napjától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.A Személyes adatok kezelője: a Szervező (Lidl Magyarország Bt., 1037 Budapest, Rádl árok 6.)Adatfeldolgozó: MaritzCX GmbH, székhelye: Borselstrasse 18. 22765 Hamburg, Németország Adatkezelés helye: Szervező és adatfeldolgozó székhelye és telephelyeiAdatkezelési nyilvántartási száma: 40682A Szervező szavatolja, hogy a fenti adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek/Nyerteseknek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu. A Résztvevő/Nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai (e-mail cím) törlését a Nyereményjáték befejezése előtt kéri. A Résztvevők/Nyertesek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény tartalmazza.
  5. Mikor sorsolják ki a nyerteseket? Az aktuális részvételi időszakban (lásd 2. pont) a nyereményjáték valamennyi Résztvevője között 10 x 20.000 Ft értékű LIDL vásárlási utalványt sorsolunk ki. A nyerteseket a Szervező a nyereményjáték lezárását (2019.11.30.) követő 10 napon belül sorsolás útján határozza meg. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.A sorsoláson nem vesznek részt a postai úton a Szervező címére küldött bizonylatok.  A játékban és így a soroláson kizárólag weben keresztül az online felmérés és a részvételi nyomtatvány/mezők kitöltését követően lehet részt venni.  A nyerteseket a sorsolást követő hét munkanapon belül a megadott e-mail címeken értesíti a Szervező. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 7 napon belül nem jelentkezik, és nem adja meg a postai címét a nyeremény kiküldéséhez, úgy elveszti jogosultságát a nyereményre, egyúttal tartalék nyertes kihúzására kerül sor. Az utalványokat a Résztvevő  által  megadott magyarországi címre küldjük. A kisorsolt utalványok esetében illetve helyette készpénzfizetés, pénzre átváltás, más nyereménytárgyban való kifizetés, vagy a nyeremények cseréje, átruházása nem lehetséges. A vásárlást igazoló blokkot (blokkokat), melyekkel a Résztvevő a Játékra regisztrált minden esetben azonosításra alkalmas állapotban meg kell őrizni és a nyeremény átvétele érdekében – amennyiben Szervező kéri - be kell tudni mutatni.
  6. Mit kell még figyelembe vennem? A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha és amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatban előírt irányelveket nem követi, csalást, hamisítást követ el, vagy kísérel meg, így különösen de nem kizárólagosan olyan számítástechnikai programot használ, alkalmaz, telepít, ami jelen Nyereményjáték szerinti érvényes regisztrációt szabálytalanul manipulálja, befolyásolja úgy ezen Résztvevőt a jelen Nyereményjátékból illetve valamennyi jövőben Nyereményjátékából kizárással büntesse. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a többi részvételi feltétel hatályát. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték részvételi feltételeit megváltoztassa, és a nyereményjátékot egészen vagy részben megszüntesse.