A következőkben részletesen tájékoztatjuk Önt az általános adatvédelmi rendelet 13. cikk szerint, az ügyfélszolgálatunkra beérkező megkeresése során folytatott adatkezelésünkről.

A Rendelet 7. cikk 4) bekezdése szerinti adatkezelő a Lidl Magyarország Bt. Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 346 6000, e-mail címe: info@lidl.hu 

A kapcsolat-felvételi nyomtatványon, telefonon vagy e-mailben megadott személyes adatait természetesen minden esetben bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a megkeresése megválaszolása céljából használjuk.

Az adatkezelés célja a megkeresések megválaszolása. Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, vagyis jelen esetben a vásárlói elégedettség biztosítása, adattovábbítás esetén a rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja illetve panaszbejegyzés esetén a rendelet 6. cikk 1) bekezdés c) pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése.

A Lidl-ön kívül, harmadik személy részére történő adattovábbítást alapvetően kizárjuk. Kivételt képeznek az általunk gondosan kiválasztott, megbízott szolgáltatóink, akik szintén kezelhetnek személyes adatokat, amennyiben a megkeresése érdekében az szükséges, pl.: kamerafelvételekkel kapcsolatos kérdés esetén a biztonságtechnikai illetve személy- és vagyonvédelemmel megbízott partnereink; csomagkiküldés, szórólapterjesztéssel összefüggő panaszkezelés esetén a Magyar Posta Zrt és a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.). A kiválasztott szolgáltatóink szerződésben kötelezték magukat a rendelet szerinti adatvédelmi előírások betartására illetve a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg.: 01-10-042463) szolgáltatásaira emellett irányadó a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény.

Szükséges lehet továbbá, hogy megkeresését vagy annak részleteit szerződéses partnerünk (pl. termékspecifikus megkeresés esetében a szállító) részére továbbítsuk. Ezekben az esetekben az Ön személyes adata vagy anonimizálva lesz mielőtt azt továbbítanánk, vagy amennyiben a személyes adatok továbbítása mindenképpen szükséges (pl. futárszolgálat), úgy Önt előzetesen tájékoztatjuk az adattovábbításról, annak részleteiről és az csak az Ön hozzájárulásával valósulhat meg.

Abban az esetben, ha Ön egy-egy termékspecifikus témában fordul hozzánk, a megkeresés gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében előfordulhat, hogy nem tudjuk az első kapcsolatfelvétel során az adattovábbítás pontos címzettjét megnevezni Önnek. Ebben az esetben a rendelet 13. cikk e) pontja szerint azonban megnevezésre kerül a címzettek kategóriája (pl. szerviz vagy szállító). Természetesen minden esetben lehetősége van a megjelölt elérhetőségeken a címzettek kategóriájáról bővebb információt kérni.

Valamennyi személyes adata, amelyet Ön a megkeresése során a rendelkezésünkre bocsát (legyen szó panaszról, dicséretről vagy kritikáról) a megkeresésre adott válaszunktól számított 90 napon belül törlésre vagy anonimizálásra kerül. A 90 napos tárolási idő indoka, hogy adott esetben előfordulhat, hogy Ön egy válaszlevelünkre ugyanabban a témában még visszajelzést küld részünkre, így lehetőségünk van az előzményeket látni és azok ismeretében kezelni megkeresését, ezzel is elkerülve, hogy esetlegesen ismételjük önmagunkat. Tapasztalataink szerint 90 napon túl már nem érkeznek visszakérdezések a Vásárlók részéről.

Kivételes esetekben  jogszabályi kötelezettségeinkből (pl.: fogyasztóvédelmi törvény, vagy biztosítási törvény) adódóan előfordulhat, hogy személyes adatait 90 napon túl kell tárolnunk. Ezekben az esetekben a személyes adatait a törvényben meghatározott ideig tároljuk, termékreklamáció esetén 3 évig, míg panaszkönyvi bejegyzés esetén 5 évig. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a más nevében tett bejelentésekre (pl. szülő, házastárs), csak általános válaszokat tudunk adni. Amennyiben az ügyintézés során más személy adatait adja meg, úgy ahhoz szükséges az érintett hozzájárulása, ellenkező esetben az adatokat haladéktalanul töröljük.

Az általános adatvédelmi rendelet szerint Önt, mint az adatkezelés érintettjét a következő jogok illetik meg:

  • Érintettként jogosult arra, hogy a rendelet 15. cikke alapján tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól.
  • A törvényi feltételek teljesülése esetén jogosult személyes adatai helyesbítésére a rendelet 16. cikke alapján, törlésére a rendelet 17. cikke alapján, illetve az adatkezelés korlátozására a rendelet  18. cikke alapján.
  • Amennyiben az adatkezelés a rendelet  6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján történik, a rendelet 21. cikke értelmében tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben további adatkezelésre nem kerül sor, kivéve, ha Lidl bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben.
  • Amennyiben Ön bocsátotta rendelkezésünkre személyes adatait, a rendelet 20. cikke alapján Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben az adatkezelés a rendelet  6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja, anélkül, hogy ez érintené a Lidl addigi adatkezelésének jogszerűségét.

Az előzőekben ismertetett esetekben, kérdés vagy panasz esetén forduljon postai úton vagy e –mailben a Lidl adatvédelmi tisztviselőjéhez.

Ön jogosult továbbá az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtásra. Az illetékes hatóság elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu), postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

A Lidl adatvédelmi tisztviselőjét a következő elérhetőségeken éri el:
Lidl Magyarország Bt/ Adatvédelem
postacím: 1037 Budapest, Rádl árok 6.
e-mail cím: adatvedelem@lidl.hu