Most minden, a Lidl Plus-ban azonosított 5000 Forint értékű vásárlás után 1 pontot kap. Gyűjtsön össze 10 pontot és nevezzen a sorsolásra az alkalmazáson belül, amelyen exkluzív Fresh Heads ajándékcsomagot nyerhet. Egy vásárlás során több pont is összegyűjthető.


Nyeremények


10 db exkluzív Fresh Heads ajándékcsomag


A játék időtartama


2022.08.25. - 2022.09.21.


A Fresh Heads ajándékcsomag tartalma


1 db Fresh Heads gyűjtőalbum


1 db Fresh Heads gyűjtőzsák


10 db Fresh Heads üveggolyó


További információk a Fresh Heads kampányról az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

https://www.lidl.hu/freshheads


Nyertesek


A játék még folyamatban van! A promóció lezárása és a sorsolás után itt fognak megjelenni a nyertesek adatai 09.26-án!
Részvételi feltételek „Fresh Heads pontvadász akció” nyereményjáték
A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., a továbbiakban: LIDL vagy Szervező) „Fresh Heads pontvadász akció” címmel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez.
A Játék résztvevőinek be kell tartaniuk a jelen „Részvételi feltételeket” és a Lidl Plus Általános Szerződési Feltételeiben leírtakat.
2. Játékosok
Részvételre jogosult:
· valamennyi regisztrált Lidl Plus felhasználó, aki


· a játék időtartama alatt legalább 5000 Forint értékben vásárol bármely, már megnyitott magyarországi Lidl üzletben, és a kasszánál beolvassa digitális Lidl Plus kártyáját,


· elfogadja a Játékba való nevezéssel egyidejűleg a Játék részvételi feltételeit a jelen szabályzat 3. pontja szerint.
A Játékban való részvételhez a fent felsorolt feltételek együttes és maradéktalan teljesülése szükséges.
3.Részvételi feltételek
A Játék időtartama: 2022.08.25. 00:00-tól 2022.09.21. 23:59 -ig.
A Játék időtartama alatt a Játékban valamennyi Lidl Plus alkalmazásban regisztrált és a jelen szabályzat 2. pontjában megjelölt további részvételi feltételnek együttesen megfelelő Lidl Plus felhasználó részt vehet, valamennyi magyarországi Lidl áruházban történő vásárlást követően. Ha a Játék időtartama alatt új bolt nyílik a magyarországi Lidl hálózatában, akkor az automatikusan nem kerül be a Játékba, csak a soron következőbe.
A Játékban való részvételhez a felhasználó a bevásárlást követően a fizetés során a pénztárnál azonosítja magát Lidl Plus ügyfélként, a digitális Lidl Plus kártya beolvasásával. Minden 5000 Forint értékű vásárlás után 1 pont kerül jóváírásra. Egy vásárlás során több pont is összegyűjthető. Az összegyűjtött pontjait az alkalmazásban bármikor nyomon követheti.
Figyelem: A Játékban a begyűjtött pontok minden esetben meghatározott ideig érvényesíthetőek, használhatóak fel a nyereménysorsolásra történő nevezésre.
Pontgyűjtés időtartama: 2022.08.25. 00:00-tól 2022.09.21. 23:59-ig.
A sorsolásra történő nevezés 10 pont összegyűjtése után lehetséges. A nevezésre a Lidl Plus alkalmazásban kerül sor.
Nevezés időtartama: 2022.08.25. 00:00-tól 2022.09.21. 23:59-ig.
A Játék időtartama alatt a nevezések száma korlátlan, az első nevezés után a pontok törlődnek, az újabb nevezéshez újabb 10 pont összegyűjtése szükséges.
Ha a Játék lejár, annak megjelenítése automatikusan megszűnik a Lidl Plus alkalmazásban és ezután már nem lehetséges a részvétel a Játékban.


4. Nyeremények
Nyeremények:


10 db exkluzív Fresh Heads ajándékcsomag, melynek tartalma:


1 ­x Fresh Heads gyűjtőalbum


1 x Fresh Heads gyűjtőzsák


10 x Fresh Heads üveggolyó
A nyeremények sorsolására, valamennyi olyan játékos közül kerül sor, akik a játék időtartama alatt, megfelelő pont összegyűjtését követően neveztek a Játékba.


A soroslás nem nyilvános, arról a sorsoló bizottság részéről jegyzőkönyv készül. A nyertesek a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsolással kerülnek kiválasztásra.


A sorsolás időpontja: 2022.09.23.


A nyertesnek 15 naptári napon belül vissza kell igazolnia Adatkezelő részére a nyertes pontos nevét és szállítási címét. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.
5. Nyertes értesítése
Nyertesek értesítése a Lidl Plus alkalmazásban és a https://www.lidl.hu/lidl-plus/pontvadasz weboldalon történik, illetve a regisztrációkor megadott elérhetőségek egyikén. A nyeremények átadása postai úton valósul meg.


Nyertesek nevének a feltüntetése a https://www.lidl.hu/lidl-plus/pontvadasz weboldalon a játékban való részvétel feltétele.
6. Felelősségkizárás
A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LIDL nem felelős, és nem is tehető felelőssé az információk elküldése során előforduló olyan hibákért, adatveszteségekért vagy szabálytalan működésért, amelyek az adatátvitel meghibásodása, vagy bármilyen más a telekommunikációban, az adatforgalomban, a túlterhelésben vagy az internetkapcsolatban előállt hiba vagy mulasztás miatt, illetve bármilyen más, a LIDL-nek nem felróható okból merülhetnek fel.
Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
7. Kizárások
A LIDL fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételek megsértése esetén az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és professzionális nyereményjáték szolgálatokat.
8. Játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel:


- ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy


- jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.


Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
9. Adó
A játék nyereményeire a vonatkozó adók és adótörvények vonatkoznak.
10. A bírósághoz fordulás joga
A résztvevő és a LIDL közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.
11. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés mellett megváltoztassa. Az aktuális részvételi feltételek minden esetben elérhetőek az alkalmazás felületén.
Adatkezelés részletei
a) Nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás


A Szervező, mint Adatkezelő a Játékra történő nevezés során a Játékos Lidl Plus ID -ját/azonosítóját kizárólag a Játék sikeres lebonyolítása érdekében kezeli - értve ezalatt a Játékos Nyertesként való kisorsolását követően a beazonosítását is.


Adatfeldolgozó: Lidl Stiftung & Co. KG (Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm)


Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – önkéntes hozzájárulás


Adatkezelés időtartama:


Résztvevők: Sorsolási időpontot követő 30 nap.


Nyertesek: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli a Nyertesek adatait.
b) Értesítés, Nyeremény átadása
Szervező, mint Adatkezelő a sorsolást követően a Nyerteseket az alkalmazáson keresztül, a weboldalon illetve a Lidl Plus regisztráció során megadott e-mail címen keresztül értesíti. Az értesítés során Adatkezelő további személyes adatot kérhet el a Nyertestől, amennyiben az átadás módja szempontjából szükséges pl.: cím, ahova a nyereményt a Szervező ki tudja postázni. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.
c) Nyertes nevének közzététele a Lidl Plus alkalmazásban/Weblap vonatkozó cikkében
Szervező a Nyertes nevét közzéteszi, nyilvánosságra hozza a https://www.lidl.hu/lidl-plus/pontvadasz weboldalon, annak érdekében, hogy a Játékot a Szervező promótálja, bemutassa a Játék sikeres és átlátható lebonyolítását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogos érdek. Lidl Jogos érdeke a Játék transzparenciájának biztosítása a Játék teljes időtartama alatt. Az átláthatóságot szolgálja, hogy annyi Játékos kerül kisorsolásra, ahány nyertest a Szervező/Lidl előre meghirdetett. A nevek feltüntetése segíti Játékban és a Játékszabályzatban foglalt feltételek, részvételi feltételek betartásának ellenőrzését.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje a személyek adatokhoz való hozzáférést, helyesbítést, zárolást, törlést az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu illetve lehetősége van, hogy a c) pontban foglalt adatkezelés esetében tiltakozzon az adatkezelés ellen.


Amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, azzal, hogy az nem érinti a visszavonás előtt adatkezelés jogszerűségét.


Kérdéseivel az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait. (bírósági jogorvoslat).
Lidl Magyarország Bt.


2022.08.05.