Banner

Lidl Ajándékutalvány

Lepje meg szeretteit és ismerőseit a Lidl utalványok egyikével!

Válasszon a 2000, 5000, 10000 és 20000 forint értékű ajándékutalványok közül!

Keresse a kasszaszalagnál, a termékek felett!

Amennyiben Ön nagyobb mennyiségben és/vagy címletben szeretne ajándékutalványkártyát vásárolni természetes személy vagy cég számára, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót itt.

Lidl Ajándékutalvány és utalványkártya felhasználási tippek

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Szerződés) a Lidl Magyarország Bt. (székhelye: 1037 Budapest, Rádl árok 6., cégjegyzékszáma: 01-06-757718, adószáma: 21588017-2-44, továbbiakban: Lidl) által a Vevő részére átadott Lidl utalványkártya (továbbiakban: Utalvány) használatának részletes szabályait tartalmazzák.

Vevő: bármely természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet és egyéb jogi személy, amely/aki a Szerződés alapján jogosult az Utalvány használatát Kártyabirtokosoknak biztosítani.


Utalvány: egy előre legyártott készletből, a Vevő által a Lidl magyarországi üzletében előre meghatározott forint összegben megvásárolható EAN-kóddal ellátott műanyag kártya. A kártya az ellenérték kifizetését követően azonnal átvehető.


Utalványbirtokos: az a természetes személy, aki a Vevő rendelkezése alapján jogosult az Utalvány jelen Szerződés szerinti használatára.


Lidl háromféle Utalványt bocsát ki, amelyek az alábbiak:

  • 2.000,- Ft címletértékű
  • 5.000,- Ft címletértékű
  • 10.000,- Ft címletértékű
  • 20.000,- Ft címletértékű
  • egyéb (a Lidl döntése alapján, a felek megállapodása szerint).


4.1 Szerződés létrejötte és megszűnése

A Szerződés a Lidl üzletekben megvásárolható Utalvány átvételével és a megadott címletérték Vevő általi, az Utalvány átvételével egyidejű megfizetésével jön létre.


Az Utalvány vásárlása kizárólag készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges.


Az Utalvány újból nem feltölthető.


Vevő tudomásul veszi, hogy az Utalvány megvásárlásakor a feltöltés ellenértékéről a Lidl az ÁFA-törvény 13. § (3) bekezdés, 259. § 15. pont értelmében számlát vagy egyszerűsített számlát nem állít ki, mivel a feltöltés nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. Az Utalványbirtokos az Utalvánnyal történő vásárlásai során jogosult a Lidl magyarországi üzleteiben egyszerűsített készpénzfizetési számlát kérni.


A Szerződés megszűnik:


  • az Utalvány egyenlegének, feltöltési értékének elhasználásával
  • az Utalvány felhasználási (érvényességi) határidejének lejártával
  • Lidl jogutód nélküli megszűnésével.


A Szerződés megszűnését követően az Utalvány nem használható.


A Lidl az érvényesség lejártát követően a fennmaradt egyenleget nem fizeti vissza.


Lidl az Utalványt nem vásárolja vissza. A Lidl kivételes esetben, saját döntése alapján, méltányosságból visszavásárolhatja az Utalványt, amelyre kizárólag az ügyfélszolgálattal való egyeztetést követően van lehetőség, az üzletekben nem. A fennmaradó egyenleg kifizetése kizárólag átutalással történik.

4.2 Utalvány használata

Az Utalvány nem névre szóló, mindenkori birtokosa által az Utalvány az érvényességi idején belül – megvásárlástól számított 3 év – mindenkori egyenlege erejéig használható, bármely Lidl magyarországi üzletben. A Lidl a magyarországi üzleteiben az Utalványt bármely termék megvásárlására fizetési eszközként elfogadja.


Az Utalvány másik Utalvánnyal, illetve más fizetési eszközzel együttesen is használható.


Az Utalvány készpénzre nem váltható, vásárláskor készpénz vissza nem adható. Az Utalvány összegére kamatot nem fizetünk, az Utalvánnyal történő fizetésre tranzakciós költséget nem számolunk fel.


Fizetés előtt az Utalványbirtokos közli, hogy Utalvánnyal kíván fizetni, majd fizetéskor átadja az Utalványt a Lidl pénztárosának, aki fizetési tranzakciót indít az Utalvánnyal.


Amennyiben a terminál az Utalvány elfogadását megtagadja és/vagy az Utalvány bármely alaki tényezője nem felel meg az előírtaknak, a Lidl pénztárosa jogosult az Utalvány elfogadását megtagadni.


A Lidl műszaki, technikai rendszerének üzemzavara esetén előfordulhat, hogy az Utalvány nem használható. Ekkor, illetve az utalványelfogadás más okból történő meghiúsulása esetén a vásárolt termékek ellenértékét más elfogadott fizetőeszközzel szükséges kiegyenlíteni.


A Vevő illetve az Utalványbirtokos felelőssége az Utalvány biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A Lidl az utalványhasználat jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen használatból eredő károkért felelősséget nem vállal, az Utalvány letiltása nem lehetséges. A Lidl nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek az Utalvány nem rendeltetésszerű használatából vagy az Utalvány használatának meghiúsulásából, illetve a művelet nem megfelelő végbemenéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a Lidl-t azon károkért sem, amelyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy az Utalványbirtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat. A Lidl nem felel azért, hogy a terminálokon bármikor, folyamatosan lehetséges az Utalvánnyal történő fizetés.


Kérjük, az Utalvány használata során vegye figyelembe, hogy ha azzal fizetett, akkor az adott tranzakciót már nem lehet visszavonni, megállítani.


Az Utalvány átvételét követően a Lidl kizárólag abban az esetben vállalja az átadott Utalvány cseréjét, vagy az egyenleg visszafizetését, ha az Utalvány a Lidl-nek felróható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és annak üzletekben elfogadásával kapcsolatban technikai probléma merül fel, amelyet a Lidl vizsgálata is megerősíti. Az Utalvány cseréje, vagy az egyenleg visszafizetése ebben az esetben az Utalványbirtokos ügyfélszolgálathoz eljuttatott kérelmére lehetséges. Visszafizetés kizárólag átutalással történik.


Az Utalvány egyenlegét lekérdezheti weboldalunkon a kártyaszám megadásával, vagy üzleteinkben a kasszánál.


A Vevő – amennyiben az Utalványt érintő reklámtevékenységet folytat – köteles a reklámokat a Lidl-lel előzetesen egyeztetni és jóváhagyni.

Vevő, illetve az Utalványbirtokos információ- illetve segítségkérés céljából a Lidl Ügyfélszolgálatához fordulhat, a következő telefonszámon: +36 80 020 534; vagy e-mail címen: info@lidl.hu.


A Lidl a mindenkor hatályos Szerződést az alábbi helyeken teszi elérhetővé Vevő, illetve Utalványbirtokos részére:Az Utalvány anonim; az Utalvány megvásárlása és felhasználása is anonim módon történik. Ha az Ön megkeresésére mégis sor kerül az Utalvánnyal kapcsolatban személyes adatok kezelésére, akkor arra – a vonatkozó jogszabályokon kívül – a Lidl adatkezelési szabályzata vonatkozik azzal, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a megkeresés teljesítésére, kezelésére használjuk fel.


A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek békés úton kísérelnek meg rendezni. Annak sikertelensége esetén a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő esetleges jogviták rendezése vonatkozásában – a mindenkori jogszabályi értékhatártól függően – a II. és III. került Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


Jelen Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.


Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen Szerződés testesíti meg. A Szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a Szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a Szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.


Jelen Szerződést Lidl jogosult a Vevő megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, tájékoztatása mellett módosítani. A Vevő tájékoztatása a Lidl weboldalán ( www.lidl.hu/ajandekutalvany), illetve az üzletekben történik.