Spóroljon márciusban is a Lidl Plus-szal és nyerjen!


Használja minden vásárlásnál a Lidl Plus applikációt, hogy az Öné lehessen az 5db 30.000 Ft értékű Lidl vásárlói kártya egyike!


A játékban való részvétel feltételei:


1. Spóroljon legalább 1.000 Ft-ot a Lidl Plus-szal március 1-30. között.

2. Engedélyezze a hírlevelek fogadását a Lidl Plus-ban. (Továbbiak/Beállítások/Kommunikációs lehetőségek/E-mail)

3. A feltételek teljesültével március 31-én elküldjük Önnek emailben, hogy az előző 30 napban mennyit spórolt meg.

4. Keresse a március 31-én megjelenő, nyereményjátékra felhívó posztot a Lidl Magyarország hivatalos Facebook oldalán és írja meg kommentben 2023.04.03-ig, hogy mennyit spórolt.

5. A kommentelők között 5 db 30.000 Ft értékű Lidl ajándékutalványt sorsolunk ki.

Részvételi feltételek


A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., a továbbiakban: LIDL vagy Szervező) „Spóroljon márciusban is a Lidl Plus-szal és nyerjen!” címmel promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez Lidl Plus felhasználói körében 2023. március 1 – 31. között.


A Játék résztvevőinek szükséges betartaniuk a jelen „Részvételi feltételeket” és a Lidl Plus Általános Szerződési Feltételeiben írtakat.


1. Játékosok


Részvételre jogosult:


- valamennyi regisztrált Lidl Plus felhasználó, aki

- a játék időtartama alatt a Lidl Plus alkalmazást használva 2023. március 30-ig minimum 1000,-Ft-ot spórol,

- engedélyezi a Lidl Plus hírlevelek fogadását, és

- szervező március 31-én megjelenő Facebook posztja alá kommentben megírja 2023.04.03-ig, a hírlevélben megküldött megspórolt összeget.


A Játékban való részvételhez a fent felsorolt feltételek együttes és maradéktalan teljesülése szükséges.


2.Részvételi feltételek


A Játék időtartama: 2023.03.01-től 2023.03.31-ig


A Játék időtartama alatt a Játékban valamennyi Lidl Plus alkalmazásban regisztrált és a jelen szabályzat 1. pontjában megjelölt további részvételi feltételnek együttesen megfelelő Lidl Plus felhasználó részt vehet, valamennyi magyarországi Lidl áruházban történő vásárlást követően.


A Játékban való részvételhez a felhasználó a Játék időtartama alatt tett bevásárlások során aktiválhatja a Lidl Plus kuponokat, majd ezt követően a fizetés során a pénztárnál azonosítja magát Lidl Plus ügyfélként, a digitális Lidl Plus kártya beolvasásával. A vásárlásokat és azonosítást követően, amennyiben a Játékos/ Felhasználó a vásárlások során használta aktivált kuponjait és ezekkel minimum 1000 forintot spórolt, jogosult részt venni a Játékban.


A Játékos 2023. március 1-től, 2023. március 30. napjáig növelheti a Lidl Plus alkalmazással elérhető megspórolt összeget, amelyről 2023. március 31-én e-mailben kap egy összesítő információt a Szervezőtől.


A sorsolásra történő nevezéshez minimum 1000 Ft megspórolt összeg szükséges. A megspórolt összeget a Szervező által 2023. március 31. napján közzétett facebook poszt alá kell 2023. április 3-ig kommentben beírni, hogy részt vehessen ezzel a sorsoláson. Egy Játékos csak egy nevezéssel vehet részt a Játékban.


3. Nyeremények


5 db 30.000 Ft érétkű Lidl Ajándékkártya

A nyeremények sorsolására, valamennyi olyan játékos közül kerül sor, aki a játék időtartama alatt, használta a Lidl Plus alkalmazását, engedélyezte a hírlevelek fogadását, az alkalmazás használatával pedig minimum 1000 Ft-ot megspórolt és azt a Szervező posztja alá bekommentelte a megadott időtartamban.

A soroslás nem nyilvános, arról a sorsoló bizottság részéről jegyzőkönyv készül. A nyertesek a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsolással kerülnek kiválasztásra.

A sorsolás időpontja: 2023.04.06.

A nyertesnek 10 naptári napon belül vissza kell igazolnia Szervező/Adatkezelő részére a nyertes e-mail címét, pontos nevét és postacímét, ezzel is igazolva a kommentben szereplő megspórolt összeg valódiságát. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.


4. Nyertes értesítése


Nyertesek értesítése a Szervező posztja alá írt kommenthez tartozó Facebook profilon történik, a Lidl Magyarország hivatalos Facebook oldalának segítségével. A nyeremények átadása postai úton valósul meg.


5. Felelősségkizárás


A Játék résztvevője tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LIDL nem felelős, és nem is tehető felelőssé az információk elküldése során előforduló olyan hibákért, adatveszteségekért vagy szabálytalan működésért, amelyek az adatátvitel meghibásodása, vagy bármilyen más a telekommunikációban, az adatforgalomban, a túlterhelésben vagy az internetkapcsolatban előállt hiba vagy mulasztás miatt, illetve bármilyen más, a LIDL-nek nem felróható okból merülhetnek fel.


Egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6. Kizárások


A LIDL fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételek megsértése esetén az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és professzionális nyereményjáték szolgálatokat.


7. Játék idő előtti befejezése


A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel:

- ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy

- jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.


8. A bírósághoz fordulás joga


A résztvevő és a LIDL közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.


9. Egyéb rendelkezések


A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés mellett megváltoztassa. Az aktuális részvételi feltételek minden esetben elérhetőek az alkalmazás felületén.


10. Adatkezelés részletei


Nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás:


Adatkategóriák: név, facebook kép, Lidl Plus ID, Lidl Plus e-mail cím.

Adatkezelő: Facebook Ireland Ltd.

Adatfeldolgozó: Lidl Stiftung & Co. KG (Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm)

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – önkéntes hozzájárulás


11. Adatkezelés időtartama:

Résztvevők: Sorsolási időpontot követő 30 nap.

Nyertesek: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli a Nyertesek adatait.


Értesítés, nyeremény átadása:


Szervező, mint Adatkezelő a sorsolást követően a Nyerteseket a Szervező posztja alá írt kommenthez tartozó Facebook profilon keresztül értesíti. Az értesítés során Adatkezelő további személyes adatot kérhet el a Nyertestől, amennyiben az átadás módja szempontjából szükséges pl.: cím, ahova a nyereményt a Szervező ki tudja postázni. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.


Nyertes nevének közzététele a Lidl Plus weboldalán:


Szervező a Nyertes nevét közzéteszi, nyilvánosságra hozza annak érdekében, hogy a Játékot a Szervező promótálja, bemutassa a Játék sikeres és átlátható lebonyolítását. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont jogos érdek. Lidl Jogos érdeke a Játék transzparenciájának biztosítása a Játék teljes időtartama alatt. Az átláthatóságot szolgálja, hogy annyi Játékos kerül kisorsolásra, ahány nyertest a Szervező/Lidl előre meghirdetett. A nevek feltüntetése segíti Játékban és a Játékszabályzatban foglalt feltételek, részvételi feltételek betartásának ellenőrzését.


Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje a személyek adatokhoz való hozzáférést, helyesbítést, zárolást, törlést az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu illetve lehetősége van, hogy a c) pontban foglalt adatkezelés esetében tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, azzal, hogy az nem érinti a visszavonás előtt adatkezelés jogszerűségét.

Kérdéseivel az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait. (bírósági jogorvoslat).


Lidl Magyarország Bt.


2023.02.27.