Banner

Véleménye fontos számunkra

Utolsó módosítás: 2024.06.21.


A Lidl Magyarország Bt. (székhely:1037 Budapest, Rádl árok 6., cégjegyzékszám: 01-06-757718, továbbiakban: "Szervező") a jelen szabályzatban részletezett "Véleménye fontos nekünk" (továbbiakban: "Nyereményjáték vagy Játék") címmel nyereményjátékot szervez. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játék- és Részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban kizárólag a Magyarországon lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: Résztvevő).


A nyereményjátékban történő részvétel további feltételei:

  • A részvételi időszakban/nyereményjáték ideje alatt bármely magyarországi nyitva tartó LIDL áruházban történő vásárlás után, a hivatkozott weblapon található vásárlási tapasztalatokra vonatkozó online felmérésünk kitöltése.
  • A részvételi nyomtatványon név, e-mail cím megadása.


A Résztvevő valamennyi, az online felmérésben szereplő kérdés megválaszolását követően a "Nyereményjáték" gombra kattintva (opcionális) töltheti ki a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges további mezőket.


A Játékból ki vannak zárva a LIDL munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.


A LIDL fenntartja a jogot, hogy kizárja valamennyi általa szervezett Nyereményjátékaiból azt, aki bármely LIDL által szervezett játékban csalást/hamisítást, egyéb visszaélést vagy azok kísérletét követi el.


Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője / gondnoka jogosult, míg a korlátozottan cselekvőképes Játékos a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

Az "Elfogadom a játékszabályzatot és szeretnék részt venni a játékban" mező bepipálásával a Résztvevő igazolja, hogy teljes mértékben elfogadja jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama 2020.09.01-től visszavonásig tart, havi szintű sorsolással. A részvétel a "Nyereményjáték" gombra történő kattintással lehetséges. A jelentkezéskor hamis adatok megadása a nyereményjátékból való kizárást eredményezheti. Tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy nincs lehetőség azonos e-mail címek korlátlan megadására. Egy email címről maximum hetente egy részvételt, regisztrációt engedélyezünk, tehát a Játék időtartama alatt összesen négyszer vehet részt a sorsoláson.

A nyereményjátékban való részvételhez, a jelen részvételi feltételek elfogadásán túl a Résztvevő nevének és érvényes e-mail címének megadása szükséges. Amennyiben a Résztvevõ nem rendelkezik e-mail címmel, és részt akar venni a nyereményjátékban, adja meg a telefonszámát az erre rendelkezésre álló mezőben a megfelelő formátumban (például: 06 20 1234567). Ilyen esetben az e-mail cím mezőbe a következő beírása szükséges: nincsemailcimem@minta.hu


Nyerés esetén a Szervező a megadott e-mail címen (vagy e-mail cím hiánya esetében telefonszámon) értesíti a nyertest, és további személyes adatokat kér be a 6. pontban foglaltak szerint a nyeremény átadása és – amennyiben az ilyen kötelezettséggel jár – a nyereménnyel kapcsolatos adó-, és járulékfizetés teljesítésének igazolása céljából.

Az aktuális részvételi időszakban (lásd 3. pont) a Nyereményjáték összes feltételét teljesítő Résztvevője között 10 x 20.000 Ft értékű LIDL vásárlási utalványt, valamint 1 db Fekete iPhone 15 256GB telefonkészüléket sorsol ki.


A nyerteseket a Szervező a nyereményjáték lezárását követő – minden hónap utolsó napja – 10 napon belül sorsolás útján határozza meg. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.

A Személyes adatok kezelője minden esetben: a Szervező (Lidl Magyarország Bt., 1037 Budapest, Rádl árok 6.)


Adatfeldolgozó az (iv) pont esetében: Medallia, Inc., székhelye: 575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, CA 94105, Delaware 4759455, USA.


A vállalat szerepel az EU-USA adatvédelmi keretrendszer követelményeinek megfelelő vállalatok listáján, így a harmadik országbeli adattovábbítást ez a megfelelés alapozza meg.


(i) Nyereményjáték lebonyolítása

A nyereményjáték során a Résztvevő által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím/telefonszám) a Szervező mint Adatkezelő kizárólag a Játék sikeres lebonyolítása érdekében (értve ez alatt a sorsolást, a Résztvevő beazonosítását, értesítését és a kapcsolatfelvételt) rögzíti, tárolja és használja fel (a továbbiakban: adatkezelés).

  • Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése
  • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontj– önkéntes hozzájárulás.
  • Adatkezelés időtartama: Sorsolás időpontját követő 30 nap (Kivéve a Nyertesek személyes adatait, melyek a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kerülnek tárolásra).


(ii) Nyertes értesítése sorsolásról és a Nyeremény átadása

A Nyertesek tudomásul veszik, hogy a Szervező által e-mailen (vagy telefonon) keresztül kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező további személyes adatokat (teljes név, törvényes képviselő, gyám neve, telefonszám, lakcím, kézbesítési cím) rögzít, tárol a Nyeremény átadása céljából.

  • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – a szerződés teljesítése
  • Adatkezelés célja: nyeremény átadása a Nyertes részére
  • Adatkezelés időtartama: Nyertes személyes adatai a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kerülnek tárolásra.(iii) A vásárlási utalvány Nyereményekkel kapcsolatos adó-, és járulékfizetés teljesítésének igazolása, ha a nyeremény „Magánszemély egyéb jövedelmének minősülő nyeremény” - azaz Lidl vásárlási utalvány.

A vásárlási utalvány nyeremény az Szja tv. 28. § értelmében egyéb jövedelemnek minősül, az ezzel kapcsolatos, kifizetőt érintő, az adózás rendjével kapcsolatos kötelezettség (adatszolgáltatás) teljesítéséhez a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során – lásd (ii) pont – a fenti személyes adatok megadására van szükség.


Az adatkezelés célja: a fent meghatározott jogi kötelezettség teljesítése. Mivel ez egy jogszabályi előírás, az adatszolgáltatás hiányában a vásárlási utalvány sajnos nem átadható.


Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50.§ (1)-(2) bekezdése határoz meg


A kezelt adatok köre: postázási cím, telefonszám, név, születési családi és utónév, anyja neve,- adóazonosító jel, nem, állampolgárság,- születési hely, idő, TAJ szám

Adatkezelési idő: 6 év

Címzett: Adóhatóság.


(iv) Nyertes nevének közzététele a weblapon

Az adatkezelés célja: nyereményjáték átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság felé

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja - jogos érdek. A Játék átláthatóságának, transzparencia biztosítása. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor.


Kezelt adatok köre: nyertes megnevezése


Adatkezelési idő: Tekintettel arra, hogy a weboldal a hírfolyam jellegű közzétetelre épül, az adat a weboldal oldal üzemeléséig, illetve tiltakozási, törlési jog gyakorlásáig az oldalon marad.


(v) Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzat 2. és 8. pontjában írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli.


Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy hozzáférési jogával éljen, kérje személyes adatai törlését, helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen, adathordozhatósághoz való jogát gyakorolja az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti.


Az Érintett kérdéseivel fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1363 Budapest, Pf. 9, ugyfelszolgalat@naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

Az aktuális részvételi időszakban (lásd 3. pont) a nyereményjáték valamennyi Résztvevője között 10 x 20.000 Ft értékű LIDL vásárlási utalványt sorsolunk ki. A nyerteseket a Szervező a nyereményjáték lezárását követő – minden hónap utolsó napja – 10 napon belül sorsolás útján határozza meg. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre. A játékban és így a soroláson kizárólag weben keresztül az online felmérés és a részvételi nyomtatvány/mezők kitöltését követően lehet részt venni. A nyerteseket a sorsolást követő hét munkanapon belül a megadott e-mail címeken/telefonszámokon értesíti a Szervező. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 7 napon belül nem jelentkezik, és nem adja meg a postai címét a nyeremény kiküldéséhez, úgy elveszti jogosultságát a nyereményre, egyúttal tartalék nyertes kihúzására kerül sor. A tartalék nyertest Szervező haladéktalanul értesíti, ezt követően a tartalék nyertesnek legkésőbb 7 nap áll rendelkezésre, hogy visszajelezzen a Szervező részére a szükséges adatokkal. Amennyiben a tartalék nyertes a megadott 7 napon belül nem jelentkezik, úgy végérvényes és visszafordíthatatlanul elveszti jogosultságát a nyereményre és a Játék befejeződik, az érintett utalvány nem kerül kisorsolásra, kiadásra. Az utalványokat a Résztvevő által megadott magyarországi címre küldjük. A kisorsolt utalványok esetében, illetve helyette készpénzfizetés, pénzre átváltás, más nyereménytárgyban való kifizetés, vagy a nyeremények cseréje, átruházása nem lehetséges. A vásárlást igazoló blokkot (blokkokat), melyekkel a Résztvevő a Játékra regisztrált minden esetben azonosításra alkalmas állapotban meg kell őrizni és a nyeremény átvétele érdekében – amennyiben Szervező kéri – be kell tudni mutatni.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha és amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatban előírt irányelveket nem követi, csalást, hamisítást követ el, vagy kísérel meg, így különösen de nem kizárólagosan olyan számítástechnikai programot használ, alkalmaz, telepít, ami jelen Nyereményjáték szerinti érvényes regisztrációt szabálytalanul manipulálja, befolyásolja úgy ezen Résztvevőt a jelen Nyereményjátékból illetve valamennyi jövőben Nyereményjátékából kizárással büntesse.

Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a többi részvételi feltétel hatályát. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték részvételi feltételeit megváltoztassa, és a nyereményjátékot egészen vagy részben megszüntesse.