Véleménye fontos nekünk! Játék-, és Részvételi szabályzat

Utolsó módosítás: 2021.05.03.

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6., továbbiakban: "Szervező") a jelen szabályzatban részletezett "Véleménye fontos nekünk" (továbbiakban: "Nyereményjáték vagy Játék") címmel nyereményjátékot szervez. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játék- és Részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

1.) Ki és hogyan vehet részt a nyereményjátékban?

A Játékban kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: Résztvevő). A nyereményjátékban történő részvétel feltétele: A részvételi időszakban/nyereményjáték ideje alatt bármely magyarországi nyitva tartó LIDL áruházban történő vásárlás után. A hivatkozott weblapon található vásárlási tapasztalatokra vonatkozó online felmérésünk kitöltése. A részvételi nyomtatványon e-mail cím megadása. A Résztvevő valamennyi, az online felmérésben szereplő kérdés megválaszolását követően a "Nyereményjáték" gombra kattintva (opcionális) töltheti ki a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges további mezőket.

2.) A nyereményjátékban való részvételhez érvényes e-mail cím megadása kötelező. Az "Elfogadom a játékszabályzatot és szeretnék részt venni a játékban" mező bepipálásával a Résztvevő igazolja, hogy teljes mértékben elfogadja jelen részvételi feltételeket. A Játékból ki vannak zárva a LIDL munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A LIDL fenntartja a jogot, hogy kizárja valamennyi általa szervezett Nyereményjátékaiból azt, aki bármely LIDL által szervezett játékban csalást/hamisítást, egyéb visszaélést vagy azok kísérletét követi el.  Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője / gondnoka jogosult, míg a korlátozottan cselekvőképes Játékos a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

3.) Mi a játék időtartama, hányszor szabad benne részt vennem? 

A játék időtartama 2020.09.01-től visszavonásig tart. A részvétel a "Nyereményjáték" gombra történő kattintással lehetséges. A jelentkezéskor hamis adatok megadása a nyereményjátékból való kizárást eredményezheti. Tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy a Játékban ugyanazzal a blokkal, csak egyszer lehetséges részt venni, regisztrálni, illetve nincs lehetőség azonos e-mail címek korlátlan megadására. Vagyis egy email címről – függetlenül a beküldött blokkok számától – maximum hetente egy részvételt engedélyezünk, tehát a Játék időtartama alatt összesen négyszer vehet részt a sorsoláson.  

4.) Milyen adatokra van szükség a részvételhez? 

A nyereményjátékban való részvételhez, a jelen részvételi feltételek elfogadásán túl a Résztvevõ érvényes e-mail címének megadása szükséges. Amennyiben a Résztvevõ nem rendelkezik e-mail címmel, és részt akar venni a nyereményjátékban, adja meg a telefonszámát az erre rendelkezésre álló mezőben a megfelelő formátumban (például: 06 20 1234567). Ilyen esetben az e-mail cím mezőbe a következő beírása szükséges: nincsemailcimem@minta.hu Nyerés esetén a Szervező a megadott e-mail címen (vagy e-mail cím hiánya esetében telefonszámon) értesíti a nyertest, és további személyes adatokat kér be (teljes név, törvényes képviselő neve, telefonszám, lakcím) a nyeremény átadása céljából. 

5.) Mi történik a személyes adataimmal?

(i) Nyereményjáték lebonyolítása

A nyereményjáték során a Résztvevő által megadott személyes adatokat (e-mail cím/telefonszám) a Szervező, mint Adatkezelő elsődlegesen a Játék sikeres lebonyolítása céljából (sorsolás) rögzíti, tárolja és használja fel (a továbbiakban: adatkezelés) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján. A Résztvevők adatait a sorsolást követően 30 napon belül törli, ez alól kivételt képeznek a Nyertes Játékosok, illetve a Játékból kizárt személyek Az adatok  adatkezelése és feldolgozása során a Szervező minden esetben a vonatkozó, hatályos adatvédelmi rendelkezésekre tekintettel jár el. 

(ii) Nyertes értesítése sorsolásról és a Nyeremény átadása

A Nyertesek tudomásul veszik, hogy a Szervező által e-mailen (vagy telefonon) keresztül kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező további személyes adatokat (teljes név, törvényes képviselő, gyám neve, telefonszám, lakcím, kézbesítési cím) rögzít, tárol a Nyeremény átadása céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve azokat a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzíti, kezeli a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az a  2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján. 

(iii) Nyertes nevének közzététele a weblapon

A Nyertesek egyebekben tudomásul veszik, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a www.lidl.hu internetes oldalon a Játék népszerűsítése és annak igazolása céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerüljön a Sorsolás napjától számított 30 napig.  

(iv) Játékból kizárt személyek adatbázisa

Jelen játékszabályzat 2. és 7. pontjában írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli. 

A Személyes adatok kezelője minden esetben: a Szervező (Lidl Magyarország Bt., 1037 Budapest, Rádl árok 6.)

Adatfeldolgozó a jelen pont (iv) esetében: Medallia, Inc., székhelye: 575 Market Street, Suite 1850, San Francisco, CA 94105, Delaware 4759455, USA. Szervező szavatolja, hogy a fenti adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek/Nyerteseknek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását az alábbi e-mail címen: adatvedelem@lidl.hu, illetve megilleti a tiltakozáshoz valamint adathordozhatósághoz való jog.  A Résztvevő/Nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai (e-mail cím) törlését a Nyereményjáték befejezése előtt kéri. A Résztvevők/Nyertesek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza.

6.) Mikor sorsolják ki a nyerteseket? 

Az aktuális részvételi időszakban (lásd 3. pont) a nyereményjáték valamennyi Résztvevője között 10 x 20.000 Ft értékű LIDL vásárlási utalványt sorsolunk ki. A nyerteseket a Szervező a nyereményjáték lezárását követő – minden hónap utolsó napja – 10 napon belül sorsolás útján határozza meg. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre. A sorsoláson nem vesznek részt a postai úton a Szervező címére küldött bizonylatok.  A játékban és így a soroláson kizárólag weben keresztül az online felmérés és a részvételi nyomtatvány/mezők kitöltését követően lehet részt venni.  A nyerteseket a sorsolást követő hét munkanapon belül a megadott e-mail címeken értesíti a Szervező. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 7 napon belül nem jelentkezik, és nem adja meg a postai címét a nyeremény kiküldéséhez, úgy elveszti jogosultságát a nyereményre, egyúttal tartalék nyertes kihúzására kerül sor. Az utalványokat a Résztvevő által  megadott magyarországi címre küldjük. A kisorsolt utalványok esetében, illetve helyette készpénzfizetés, pénzre átváltás, más nyereménytárgyban való kifizetés, vagy a nyeremények cseréje, átruházása nem lehetséges. A vásárlást igazoló blokkot (blokkokat), melyekkel a Résztvevő a Játékra regisztrált minden esetben azonosításra alkalmas állapotban meg kell őrizni és a nyeremény átvétele érdekében – amennyiben Szervező kéri – be kell tudni mutatni.

7.) Mit kell még figyelembe vennem? 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy ha és amennyiben a Résztvevő a jelen Szabályzatban előírt irányelveket nem követi, csalást, hamisítást követ el, vagy kísérel meg, így különösen de nem kizárólagosan olyan számítástechnikai programot használ, alkalmaz, telepít, ami jelen Nyereményjáték szerinti érvényes regisztrációt szabálytalanul manipulálja, befolyásolja úgy ezen Résztvevőt a jelen Nyereményjátékból illetve valamennyi jövőben Nyereményjátékából kizárással büntesse. 

8.) Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a többi részvételi feltétel hatályát. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték részvételi feltételeit megváltoztassa, és a nyereményjátékot egészen vagy részben megszüntesse.