Ügyfélszolgálat adatkezelési tájékoztatója

(Verzió: 3.0; 2021. június 10.)

 

A következőkben részletesen tájékoztatjuk Önt az általános adatvédelmi rendelet 13. cikk szerint, az ügyfélszolgálatunkra beérkező megkeresése során folytatott adatkezelésünkről.

 

A Rendelet 7. cikk 4) bekezdése szerinti adatkezelő a Lidl Magyarország Bt. (továbbiakban: Lidl vagy Adatkezelő). Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 346 6000, e-mail címe: info@lidl.hu

 

A kapcsolat-felvételi nyomtatványon, telefonon, e-mailben vagy chaten megadott személyes adatait természetesen minden esetben bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a megkeresése megválaszolása céljából használjuk az irányadó és vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 

Az adatkezelés célja a megkeresések megválaszolása, vásárlóinkkal való kapcsolattartás, panaszkezelés.

 

Az adatkezelés jogalapjai:

  • fogyasztóvédelmi panasz esetén GDPR 6. cikk 1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése;
  • szerződés teljesítése/hibás teljesítés esetén a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése;
  • egyéb megkeresések esetén a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Lidl jogos érdeke a vásárlói elégedettség biztosítása, hatékony problémamegoldás.

 

Adattovábbítás

 

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megkeresésüktől függően előfordulhat, hogy azok sikeres, hatékony kezelése és/ vagy visszajelzése, megoldása érdekében szükséges lehet a megkeresés/panasz/észrevétel továbbítása gondosan kiválasztott szolgáltatóink vagy partnereink felé. Az adattovábbítás során partnereink vagy szolgáltatóink szintén kezelhetik az Önök által megadott személyes adatokat. Különösen, de nem kizárólagosan adattovábbításra kerül sor a következő esetkörök során:

 

  • kamerafelvételekkel kapcsolatos kérdés esetén címzettek a biztonságtechnikai, illetve személy- és vagyonvédelemmel megbízott partnereink;
  • csomagkiküldés, szórólapterjesztéssel összefüggő panaszkezelés esetén címzett a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg.: 01-10-042463). A Posta szolgáltatásaira és adatkezelésére a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény irányadó. Csomagküldés esetén címzettek egyebekben egyéb szerződéses futárszolgálataink.
  • Termékspecifikus megkeresések esetében (termékhiba, reklamáció stb.) esetében címzettek illetékes szállítóink, gyártóink, szervizeink.

 

Természetesen minden esetben lehetősége van a megjelölt elérhetőségeinken a címzettek kategóriájáról bővebb információt kérni.

 

Amennyiben az adattovábbításban egészségügyi adatok/adatokat is érint, úgy az adattovábbítás kizárólag kifejezet hozzájárulása esetén valósulhat meg.

 

Valamennyi személyes adata, amelyet Ön a megkeresése során a rendelkezésünkre bocsát (legyen szó panaszról, dicséretről vagy kritikáról) a megkeresésre adott válaszunktól számított legkésőbb 1 éven belül törlésre vagy anonimizálásra kerül. Az 1 éves tárolási idő indoka, hogy adott esetben előfordulhat, hogy Ön egy válaszlevelünkre ugyanabban a témában még visszajelzést küld részünkre, így lehetőségünk van az előzményeket látni és azok ismeretében kezelni megkeresését, ezzel is elkerülve, hogy esetlegesen ismételjük önmagunkat vagy ezáltal elhúzódjon az ügyintézés. Tapasztalataink szerint egy éven túl már nem érkeznek visszakérdezések a Vásárlók részéről.

 

Kivételes esetekben jogszabályi kötelezettségeinkből (pl.: fogyasztóvédelmi törvény, vagy biztosítási törvény) adódóan előfordulhat, hogy személyes adatait 1 éven túl kell tárolnunk. Ezekben az esetekben a személyes adatait a törvényben meghatározott ideig tároljuk, termékreklamáció esetén 3 évig, míg panaszkönyvi bejegyzés esetén 5 évig.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a más nevében tett bejelentésekre (pl. szülő, házastárs), csak általános válaszokat tudunk adni. Amennyiben az ügyintézés során más személy adatait adja meg, úgy ahhoz szükséges az érintett hozzájárulása, ellenkező esetben az adatokat haladéktalanul töröljük.

 

Az általános adatvédelmi rendelet szerint Önt, mint az adatkezelés érintettjét a következő jogok illetik meg:

  • Érintettként jogosult arra, hogy a rendelet 15. cikke alapján tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól.
  • A törvényi feltételek teljesülése esetén jogosult személyes adatai helyesbítésére a rendelet 16. cikke alapján, törlésére a rendelet 17. cikke alapján, illetve az adatkezelés korlátozására a rendelet 18. cikke alapján.
  • Amennyiben az adatkezelés a rendelet  6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján történik, a rendelet 21. cikke értelmében tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben további adatkezelésre nem kerül sor, kivéve, ha Lidl bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben.
  • Amennyiben Ön bocsátotta rendelkezésünkre személyes adatait, a rendelet 20. cikke alapján Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben az adatkezelés a rendelet  6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja, anélkül, hogy ez érintené a Lidl addigi adatkezelésének jogszerűségét.

 

Az előzőekben ismertetett esetekben, kérdés vagy panasz esetén forduljon postai úton vagy e –mailben a Lidl adatvédelmi tisztviselőjéhez.

 

Ön jogosult továbbá az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtásra. Az illetékes hatóság elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu), postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

 

A Lidl adatvédelmi tisztviselőjét a következő elérhetőségeken éri el:
Lidl Magyarország Bt/ Adatvédelem
postacím: 1037 Budapest, Rádl árok 6.
e-mail cím: adatvedelem@lidl.hu